Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) společnosti Logicworks, s.r.o., IČ: 28391730 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 138276 (dále jen „Prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.
 2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním věci. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 3. Uzavřením Kupní smlouvy a převzetím věci od prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 4. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
 5. V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

2. Záruka

 1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 2. Záruční doba počíná předáním věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, počíná dojitím věci do místa určení.
 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

3. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí věci Kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.
 2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění:
  1. u nové (včetně rozbalené) věci 24 měsíců;
  2. u zánovní věci 20 měsíců (zánovní věcí se rozumí užívaná věc, která byla zkontrolována, a která byla při prodeji takto označena);
  3. u použité věci 12 měsíců (použitou věcí se rozumí použitá nebo servisovaná věc bez vady, a která byla při prodeji takto označena, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání).
 3. Pro Podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu věci výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
 4. Lhůta končí dnem, který se shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.
 5. Práva z odpovědnosti za vadu věci, pro kterou platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
 6. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je původní lhůta, která začala běžet dnem převzetí věci Kupujícím, která se prodlužuje podle ustanovení článku 8.3.

2. Uplatnění reklamace

 1. Kupující může reklamaci uplatnit na pobočce Prodávajícího od pondělí do pátku v pracovní době od 9:00 do 17:00. Na žádost Kupujícího lze v rámci uplatnění reklamace objednat ze strany Prodávajícího svoz reklamované věci.
 2. Reklamovanou věc je možné odeslat na adresu Prodávajícího: Logicworks, s.r.o., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7. Zásilka musí obsahovat reklamovanou věc včetně kompletního příslušenství, kopii dokladu o zakoupení, podrobný popis závady, kontaktní údaje Kupujícího a požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 3. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace nebo v případě osobního uplatnění ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace.
 4. Stav zboží, ve kterém Kupující předal toto zboží Prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.
 5. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamovanou věc včetně veškerého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky reklamace

 1. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla věci se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti, informativní nálepky a sériová čísla jsou nedílnou součástí věci a nijak neomezují právo Kupujícího věc užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je určena.
 2. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
  1. mechanickým poškozením zboží;
  2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
  3. používáním věci v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je Prodávajícím nebo výrobcem určeno;
  4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o věc;
  5. poškozením věci či jeho části počítačovým virem, a.pod.;
  6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není Kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu;
  7. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
  8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
  9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání, atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;
  10. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware;
  11. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;
  12. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení;
  13. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
 3. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti věci, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití věci.
 4. V případě, že je věcí software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána, a pod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky, a pod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software a u digitálního obsahu již samotným stažením.

4. Testování závady

 1. Věc předaná k reklamaci bude testována pouze na závadu uvedenou Kupujícím.
 2. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku.
 3. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží Prodávajícím. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
 4. Je-li kupující Podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere Podnikatel na vědomí, že je Prodávající oprávněn přefakturovat Podnikateli náklady za diagnostiku vady a dopravu dle aktuálního ceníku.

5. Záloha dat

 1. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k reklamaci či opravě, Kupující zabezpečí vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat nebo počítačových systémech.
 2. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje Kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodná zařízení. Záruka na věc však tímto upozorněním omezena není.
 3. Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vyřízena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.

6. Zamítnutí reklamace

 1. Prodávající má právo zamítnout reklamaci věci případech, kdy reklamovaná věc a/nebo její součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
 2. Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečeným přístupem, je Kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má Prodávající právo zamítnout reklamaci. To samé platí, je-li takto chráněn BIOS či firmware zařízení nebo přístup na úložný prostor zařízení. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést.
 3. Je-li na zařízení aktivována jakákoliv služba, která ho zabezpečuje proti zcizení, je Kupující tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat. V opačném případě má Prodávající právo reklamaci zamítnout. Jedná se například o služby Find My Mac a Find My iPhone.

7. Vyřízení reklamace

 1. Je-li kupujícím Spotřebitel, Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové prodloužení však nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 3. Je-li kupujícím Podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Podnikatel informován na kontaktní e-mail.

8. Společná ustanovení

 1. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.
 3. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.
 4. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace, expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 5. Kupující je povinen zkontrolovat přebíranou věc a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost věci, zejména, že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 6. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 
 7. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
 8. V případě, že reklamace není převzata Kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení věci ve výši 20 Kč včetně DPH za každý den prodlení.
 9. Pokud si Kupující nevyzvedne věc z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo věc prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 10. Při výdeji věci či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným identifikačním průkazem (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout věc vydat či proplatit dobropis.
 11. Je-li kupujícím Podnikatel, pak dojde k výdeji věci či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu právnické osoby, osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „Kontaktní osoba“ v profilu Kupujícího na webové stránce  www.logicworks.cz .

9. Spotřební materiál a minimální životnost

 1. Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, tiskový válec, lampa projektoru, baterie, různé druhy osvětlení a podobné) nebo je-li tento materiál součástí zakoupené věci, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být specifikována časově, v době zboží nebo v počtu použití, případně v počtu vytištěných stan či jinak. U věci může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.
 2. Právo Kupujícího reklamovat věc v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností. Životnost věci představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud věc používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniklá vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.
 3. Životnost je Alza povinna vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
 2. Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2020 a ruší platnost předchozích Reklamačních řádů.
 3. Tento Reklamační řád je k dispozici jako dokument na  www.logicworks.cz .