Obchodní podmínky

1. Všeobecná část

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi společností Logicworks, s.r.o., IČ: 28391730 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 138276, (dále jen „Prodávající“) na straně jedné a kupujícím (dále jen „Kupující“) na straně druhé.
 2. Kupující „Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 3. Kupující „Podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele je považována (mj. pro účely ochrany spotřebitele) také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své Identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro Podnikatele uvedená ve VOP.
 4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, Reklamačním řádem, Podmínkami ochrany osobních údajů a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
 5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů nebo firemních log Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Kupní smlouva

 1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícího. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadanou adresu Kupujícího.
 2. Uzavřená smlouva je za účelem jejího úspěšného splnění archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 3. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc či poskytne digitální obsah nebo licenci, jakožto i doklady, které se k ní vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo nebo licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc nebo digitální obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
 4. Prodávající odevzdá Kupujícímu věc v ujednaném množství, jakosti a provedení. Dodá-li Prodávající větší množství, než bylo ujednáno, je Kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže by je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 5. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
 6. Má-li Prodávající odeslat věc Podnikateli, odevzdá jí předáním dopravci k přepravě a umožní Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Pokud má Prodávající odeslat věc Spotřebiteli, odevzdá jí, jakmile mu věc předá dopravce.
 7. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo dodat věc Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal věc za celkovou hodnotu přesahující 100 000 Kč bez DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupené věci, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými objednávce.
 8. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.
 9. Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se za odevzdaný okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení.
 10. Pokud Kupující věc zakoupenou od Prodávajícího prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom Prodávající informovat. Nebude-li o tom Kupující Prodávajícího informovat, považuje Prodávající tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

3. Vada výrobku

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá za to, že v době, kdy Kupující věc převzal:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu věci;
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřební věci v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

  • věci prodávané za nižší cenu díky vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • vyplývá-li to z povahy věci.
 4. Pro Podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně. Je-li to u daného typu věci výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
 5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 6. Má-li věc vadu a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na:

  • odstranění vady opravou věci;
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící součásti, pokud se vada týká pouze součásti věci;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • na odstoupení od smlouvy.
 8. Kupující při oznámení vady sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Neodstraní-li Prodávající vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že jde o neopravitelnou vadu, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. Pokud Kupující neuplatní právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 10. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
 11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 12. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
 13. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

4. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

  • Kupní smlouvu, ode dne převzetí věci;
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky věci; nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka věci, ode dne převzetí první dodávky věci.
 2. Prodávající umožňuje Spotřebiteli odstoupit vyplněním žádosti o odstoupení od smlouvy, který zašle e-mailem na adresu finance@logicworks.cz. Prodávající takovou žádost potvrdí bez zbytečného odkladu.
 3. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, věc, kterou od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
 4. Věc by měl Spotřebitel vrátit úplnou, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozenou, čistou, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jí převzal.
 5. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku nakládání s věcí jinak, než je nutné s ohledem na její povahu a vlastnosti.
 6. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.
 7. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, ne však dříve, než Spotřebitel věc předá nebo prokáže, že věc Prodávajícímu odeslal.
 8. Je-li kupujícím Podnikatel, není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupené věci vyšší než 40 000 Kč bez DPH.
 9. Bude-li umožněno Podnikateli odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota věci.
 10. Bude-li umožněno Podnikateli odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácená věc nebude v originálním obale včetně veškerých součástí a příslušenství, pak bere na vědomí, že si Prodávající vyhrazuje právo takovéto vrácení věci zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné pro uvedení věci do opětovného prodeje.
 11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, pokud:

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
  • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch;
  • neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 12. Je-li Kupujícím Podnikatel a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Prodávajícího, pak bude příslušná částka předána pouze statutárnímu orgánu, osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „Kontaktní osoba“ v profilu kupujícího na webové stránce www.logicworks.cz.
 13. Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně věci. Odstoupit od smlouvy je možné do čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím s tím, že Prodávající stornuje objednávku nebo dá Kupujícímu jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
 14. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny věci, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávající.

5. Užívání elektronického obsahu, software, apod.

 1. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u Prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
 2. Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti.
 3. Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který Prodávající poskytl Kupujícímu jako dar.

5. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí ​Zásady ochrany osobních údajů.

6. Ceny

 1. Všechny ceny jsou smluvní.
 2. V elektronickém obchodě Prodávajícího (dále jen „e-shop“) jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny a v české měně s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny dle ustanovení podle článku 6.8.
 3. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání věci zaplatit. To se však netýká případných poplatků za dopravu, dobírku popřípadě nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
 4. Pokud Prodávající vykoupil věc od neplátce DPH a nabízí jej v katalogu e-shopu, je cena vyčíslena bez DPH v souladu s ustanovením § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.
 5. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k odchylce od takto uvedené kupní ceny jako důsledek zaokrouhlení na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku.
 6. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akční věci nebo po dobu časově určenou.
 7. Původní cena znamená cenu zboží, služby nebo licence, za niž předmětné zboží, služby nebo licence Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje nebo slevových akcích na provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu dané věci na trhu.
 8. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná věc za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

  • cena věci je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
  • u ceny věci přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
  • sleva na věc přesahuje 50 %, aniž by byla součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
 9. V případě pochybností, zda je věc skutečně zlevněná či jde o zjevnou chybu v ceně věci je proto Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.
 10. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky věci.

7. Objednávání

 1. Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím e-shopu;
  • elektronickou poštou na adrese sales@logicworks.cz;
  • osobně v provozovnách Logicworks;
  • telefonicky.
 2. Objednávky přímo na některé z našich poboček lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Veškeré telefonické objednávky věcí je možné realizovat od pondělí do pátku přes obchodní oddělení Prodávajícího od 09:00 do 17:00.
 3. Kupující bude o přesném datu doručení objednané věci informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednané věci a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí.

8. Platební podmínky

 1. Věc zůstává až do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím věci Kupujícím.
 2. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu online u správce daně; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.

9. Dodací podmínky

 1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává způsoby dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávajícího nenese zodpovědnost za opožděné dodání věci.
 2. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, se Kupující prokáže číslem objednávky, který Prodávající zašle e-mailem na uvedenou adresu. Kupující je povinen zabezpečit, aby toto číslo objednávky nebylo zpřístupněno jiné osobě a aby nebylo zneužito jiným způsobem.
 3. Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout věc vydat. Toto oprávnění vyplývá z § 2900 občanského zákoníku, který stanovuje povinnost prevence a obezřetnosti.
 4. Věc zakoupená Podnikatelem bude předáno pouze statutárnímu orgánu právnické osoby, osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „Kontaktní osoba“ v profilu Kupujícího na webové stránce www.logicworks.cz a bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
 5. Nebude-li věc předána osobním odběrem na pobočce a je-li věc zakoupena Kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.
 6. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, a pod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu sales@logicworks.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na výše uvedenou adresu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se jedná o rozpor s Kupní smlouvou.
 8. V případě soutěže pořádané Prodávajícím je výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny Prodávajícím výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

10. Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na věc se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

11. Informace ke zpětnému odběru baterií

 1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech stanovuje povinnost pro výrobce a dovozce baterií nebo akumulátorů zajištění zpětného odběru. Baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní. Naše společnost z pozice dovozce má tuto oblast smluvně ošetřenu se společností REMA Battery, s.r.o.
 2. Naší zákazníci mohou odevzdat použitou baterii na naši pobočce, případně přímo kontaktovat společnost REMA Battery (www.remabattery.cz). Na těchto stránkách najdete více informací ohledně systému zpětného odběru baterií a akumulátorů.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
 2. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující Spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (www.coi.cz/informace-o-adr). Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt (finance@logicworks.cz) na Logicworks pro vyřešení nastalé situace.
 3. Kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Kupní smlouvy v českém jazyce.
 4. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na webové stránce www.logicworks.cz.