Etický kodex

1. Všeobecná část

Tento Etický kodex společnosti Logicworks s.r.o., IČ: 28391730 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 138276, (dále jen „Logicworks“) vyzývá zaměstnance, aby:

  1. dodržovali všechny příslušné zákony a regulatorní pravidla;
  2. byli čestní, poctiví a důvěryhodní ve všech aktivitách i vztazích, což je základ našeho podnikání;
  3. uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování;
  4. rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity;
  5. klienty a jejich zájmy kladli vždy na první místo;
  6. hledali nejvhodnější řešení pro klienty;
  7. s každým klientem, obchodním partnerem a zaměstnancem zacházeli s respektem a důstojně;
  8. vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi.

2. Controllership

 1. Zaměstnanci dodržují účetní postupy a pravidla vykazování, finančního řízení a kontroly. Udržují aktuální, kompletní a chronologické evidence v rámci systémů Logicworks a zachází s nimi jako s důvěrnými.
 2. Zaměstnanci nezveřejňují informace mimo rámec Logicworks, pokud k tomu nemají výslovný souhlas vedení.
 3. Zaměstnanci umožňují přístup auditorům k záznamům, které vedou po dobu svého pracovního vztahu s Logicworks.

3. Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

 1. Zaměstnanci uplatňují zásady rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem.
 2. Udržují pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního obtěžování a šikanování.
 3. Dodržují všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce. Vytváří a udržují bezpečné pracovní prostředí a podílí se tak na prevenci pracovních úrazů.

4. Nepřípustné platby

 1. V souvislosti s prací pro Logicworks zaměstnanci nikdy a nikomu nenabízí ani nedávají úplatky či provize a ani je nepřijímají. Používají logický úsudek, aby se vyhnuli i pouhému zdání nepatřičné platby.
 2. Jménem Logicworks neposkytují žádné příspěvky politickým stranám nebo kandidátům.
 3. Zaměstnanci Logicworks dodržují příslušné zákony, zejména zákon č. 253/2008 Sb. Řídí se zásadou „poznej svého zákazníka“ a prověřují jejich důvěryhodnost. Vyhýbají se těm druhům plateb, které jsou spojovány s praním špinavých peněz.

5. Ochrana soukromí a důvěrné informace

 1. Informace o zákaznících používají zaměstnanci Logicworks jen k oprávněným podnikatelským účelům a zabezpečují je v písemné formě nebo v elektronické podobě.
 2. Nezískávají, nezpracovávají a neuchovávají informace o zákaznících v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 3. Zaměstnanci nezveřejňují (kromě případů, kdy to vyžaduje práce) interní nebo důvěrné informace nebo údaje Logicworks nebo jejich klientů.
 4. Informace, které vznikly při práci pro Logicworks, jsou majetkem Logicworks. Při ukončování úkolů pro Logicworks odevzdávají zaměstnavateli bez prodlení veškeré náležitosti, které patří Logicworks, včetně materiálů, jež mají povahu důvěrných nebo interních materiálů.

6. Spolupráce s veřejnoprávními orgány

 1. Při všech kontaktech s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí dodržují zaměstnanci Logicworks nejvyšší možnou míru čestnosti.
 2. Při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vyhýbají i pouhému zdání nepatřičného chování a důsledně dodržují zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům.

7. Jak postupovat při pochybnostech dodržování Etického kodexu

 1. Pokud máte podezření, že došlo k porušení práva nebo pravidel Logicworks, bezodkladně definujte Vaši pochybnost a zašlete ji e-mailem na adresu dpo@logicworks.cz.

8. Ostatní ustanovení

 1. Povinnosti a pravidla obsažená v tomto Etickém kodexu mohou být změněny či rozšířeny ostatními smlouvami se společností Logicworks.