Cookies

Podmínky pro používání souborů cookies a ochrana osobních údajů v souvislosti s nimi

 1. Tyto podmínky doplňují a rozvádějí Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Logicworks, s.r.o., IČO: 28391730 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 138276, (dále jen „Logicworks“) platné od 1. 5. 2023, zejména pak ustanovení článku 5 zmíněných VOP nazvaného Bezpečnost a ochrana informací a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti Logicworks (dále jen „Uživatel“). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých Uživatelů, ale v případě, kdy Uživatelé takové údaje společnosti Logicworks v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak Kupní smlouvy, poskytnou, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.
 3. Respektujeme soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o Uživatelích budou použity především ke zlepšení jejich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Proto využíváme technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu Uživatelů, optimalizaci těchto stránek, dále za účelem zajištění lepších služeb pro uživatele a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky.
 4. Společnost Logicworks používá dva typy souborů cookies:

  1. Trvalé cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení Uživatele
  2. Dočasné cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením relace internetového prohlížeče Uživatele
 5. Uživatel dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s VOP společnosti Logicworks poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Uživatel prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas Uživatel poskytuje až do doby jeho odvolání.
 6. Uživatel je před návštěvou stránek www.logicworks.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat a o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.
 7. Uživatel může tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.
 8. Společnost Logicworks si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen těm Uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.
 9. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů je Uživatel vždy informován o tom, které z těchto údajů společnost Logicworks potřebuje pro zpřístupnění určitého obsahu svých webových stránek, a které z těchto údajů jsou poskytnuty dobrovolně. Uživatel je také informován o podmínkách, za kterých jeho osobní údaje mohou být poskytnuty jiným osobám či orgánům.
 10. V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek mohou Uživatelé kontaktovat společnost Logicworks na e-mailové adrese dpo@logicworks.cz.
 11. Tyto podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2023.